Video counselling and therapy appointments available.
Konsultacje i terapia dostepne online.

Private Psychotherapy and Counselling

Counselling and Therapy, How It Works:

If you are considering counselling or therapy but you are not sure what to expect, I offer a free 20 minute consultation call. We would use this to talk about your needs and address any questions you may have concerning therapy. This can help to alleviate any concerns that you have about the process.

After initial consultation, sessions would then normally take place on a weekly basis, each lasting 50 minutes.

I offer tailor made approaches in both English and Polish.

Initial Consultation:

When we start working together, our first session will be an initial consultation. We will assess your needs and explore your current issues in order to establish which type of therapy will be most suited for you. This assessment will be used to help set goals for the treatment, which we will discuss and agree together.

Duration and frequency of sessions:

Face to Face Sessions:

I usually see my clients once a week for 50 minutes but am flexible and can varied to accommodate your personal needs. For example, you may want to meet more or less frequently than this (if clinically appropriate) or you sometimes wish to have longer sessions.

Online or telephone:

I tend to meet my clients at the same day and time every week. It’s very important to attend therapy regularly in order to maintain a safe routine and achieve the best results.

While it is important to try and attend regular weekly sessions, I understand that may be times when this is not possible and I am happy to be flexible and work around these times with you.

I work using Evidence Based Therapies.

Cognitive Behavioural Therapy (CBT)

CBT focuses on how you think about the things going on in your life: Your thoughts, images, beliefs and attitudes (your cognitive processes) and how these impact the way you behave and deal with emotional problems. It then looks at how you can change any negative patterns of thinking or behaviour that may be causing you difficulties. CBT is an evidence based practice which in simple words it means it has been scientifically proven that it works.

Prywatny Gabinet Psychologiczno - Terapeutyczny

TERAPIA I POMOC PSYCHOLOGICZNA: jak to działa?

Jeśli rozważasz udanie się na terapię lub poszukujesz pomocy psychologicznej, ale nie jesteś pewien, czego się spodziewać, skorzystaj z bezpłatnej dwudziestominutowej konsultacji telefonicznej.

Podczas konsultacji porozmawiamy o Twoich potrzebach, a ja odpowiem na wszelkie Twoje pytania dotyczące terapii. To pomoże w zmniejszeniu obaw i rozwieje wątpliwości.

Po wstępnej konsultacji sesje odbywają się zwykle co tydzień, każda trwa 50 minut.

Oferuję indywidualne podejście zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

Wstępna konsultacja:

Kiedy zaczniemy pracować razem, nasza pierwsza sesja będzie początkową konsultacją. Wstępnie zbadamy Twoje potrzeby i omówimy Twoje aktualne problemy, aby ustalić, który rodzaj terapii będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Ocena ta posłuży do ustalenia celów leczenia, które wspólnie omówimy i uzgodnimy.

Czas trwania i częstotliwość sesji:

Sesje twarzą w twarz:

Zwykle spotykam się z Klientami raz w tygodniu przez 50 minut, ale jestem elastyczna i mogę dostosować plan terapeutyczny do Twoich osobistych potrzeb. Możemy spotykać się częściej lub rzadziej niż raz w tygodniu.

Online lub telefon:

Zwykle spotykam się z Klientami w tym samym dniu i otej samej porze. Bardzo ważne jest regularne uczęszczanie na terapię, aby utrzymać bezpieczną rutynę i osiągnąć najlepsze wyniki.

Polecam uczestnictwo w regularnych, cotygodniowych sesjach. Pomogę Ci zaplanować czas i rozwiązać przeszkody.

Chociaż ważne jest, aby próbować uczestniczyć w regularnych cotygodniowych sesjach, rozumiem, że mogą to być okresy, kiedy nie jest to możliwe wtedy ustalenia będziemy podejmować wspólnie.

Pracuję z wykorzystaniem Evidence Based Therapies- terapii, których działanie i skuteczność jest udokumentowana przez badania naukowe.

Terapia Poznawczo- Behavioralna (Evidence Based Therapy EBT-Cognitive Behavioral Therapy -CBT)

CBT koncentruje się na tym, jak myślisz o tym, co dzieje się w Twoim życiu: o twoich myślach, obrazach, przekonaniach i postawach (Twoich procesach poznawczych) oraz o tym, jak wpływają one na Twoje zachowanie i radzenie sobie z problemami emocjonalnymi. Następnie sprawdza, w jaki sposób można zmienić negatywne wzorce myślenia lub zachowania, które mogą powodować trudności. EBT a w tym CBT to praktyka oparta na badaniach naukowych, które udowodniły, iż jest to aktualnie jedyne podejście terapeutyczne, którego skuteczność została poparta dowodami naukowymi.